Regulamin kart podarunkowych

REGULAMIN ZAMAWIANIA I KORZYSTANIA Z KART PODARUNKOWYCH

 

§ 1.

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Wystawca karty podarunkowej (określany dalej jako: Wystawca) – BsCaffe Grzegorz Bieńko z siedzibą w Stalowej Woli, ol. Świerkowa 9 B, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki pod numerem NIP: 8652432155, REGON: 180336447; adres poczty elektronicznej: sklep@konesso.pl, numer telefonu kontaktowego: 17 777 01 30 (opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora);
 2. Karta podarunkowa (określana dalej jako: Karta) – generowana przez Wystawcę elektroniczna forma bonu wartościowego na okaziciela mająca postać kodu liczbowo-literowego lub tylko liczbowego (zapisana w formie cyfrowej lub odzwierciedlona fizycznie w formie karty), potwierdzająca prawo jej Użytkownika do wymiany wartości zgromadzonych na Karcie podarunkowej na towary o określonej dacie ważności, z elektronicznie przypisanymi informacjami o wartości Karty z zastrzeżeniem, iż Karta nie jest kartą płatniczą ani nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, w szczególności karta podarunkowa nie podlega pod ustawę o podatku od towarów i usług;
 3. Klient – osoba pozyskująca Kartę od Wystawcy;
 4. Użytkownik – każdorazowy okaziciel Karty;
 5. Wartość do wykorzystania – przypisana karcie kwota, według wyboru Klienta, do wysokości której Użytkownik może nabyć towary oferowane do sprzedaży w sklepie Wystawcy; wartości Kart do wykorzystania w internetowym Konesso.pl: 100,00 złotych, 200,00 złotych, 300,00 złotych, 500,00 złotych;
 6. Sklep internetowy Konesso.pl – sklep internetowy prowadzony pod adresem https://www.konesso.pl/, umożliwiający wykorzystanie Karty przeznaczonej dla sklepu internetowego;
 7. Transakcja – dokonana przy użyciu Karty operacja polegająca na wymianie Karty na towary, przy czym każdy rodzaj Karty, w okresie jej ważności, może być wykorzystany przez Użytkownika wielokrotnie aż do wyczerpania wartości danej Karty; po dokonaniu transakcji prawa wynikające z Karty wygasają i jej Użytkownik nie ma żadnych roszczeń do Wystawcy z tytułu pozyskania Karty, w szczególności co do kwoty uiszczonej za jej pozyskanie lub wartości do wykorzystania.

§ 2.

 1. Karty mają formę numeryczno – literowego kodu, będącego elektronicznym nośnikiem wartości do wykorzystania, wpisanego w graficzne przedstawienie Karty.
 2. Karta służy wyłącznie do realizacji transakcji.
 3. Karta ma okres ważności, tj. wartość zgromadzona na Karcie podlega wymianie na towary wyłącznie w okresie wskazanym na Karcie. Po upływie okresu ważności Karta wygasa, a jej Użytkownik nie ma żadnych roszczeń do Wystawcy z tytułu pozyskania Karty, w szczególności co do kwoty uiszczonej za jej pozyskanie lub wartości do wykorzystania.
 4. Wystawca Karty nie ponosi odpowiedzialności za błędy Klienta przy kreowaniu / generowaniu Karty skutkujące jej dostarczeniem niewłaściwej osobie (np. błędnie podany adres e-mail Użytkownika). Klient lub Użytkownik uprawnieni są do zgłoszenia utraty lub uszkodzenia Karty w celu jej zablokowania. Blokada Karty następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu trzech dni roboczych.
 5. Klient będący konsumentem uprawniony jest do odstąpienia od umowy zakupu karty w terminie 14 dni od dnia przesłania karty na adres Użytkownika wskazany przez Klienta. Odstąpienie może mieć formę wiadomości e-mail przesłanej na adres Wystawcy. W takim wypadku dezaktywacja Karty nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych po dniu otrzymania przez Wystawcę wiadomości o odstąpieniu przez Klienta od umowy zakupu Karty.
 6. Odstępując od umowy zakupu Karty (tj. przesyłając wiadomość e-mail o odstąpieniu od zakupu Karty) Klient gwarantuje, że do czasu dezaktywacji karty Użytkownik z niej nie skorzysta. W razie gdyby w okresie między otrzymaniem e-maila Klienta o odstąpieniu od umowy zakupu karty, a jej dezaktywacją, Użytkownik skorzystał z karty, Wystawca będzie zwolniony z obowiązku zwrotu Klientowi zapłaconej ceny za Kartę.

§ 3.

 1. Warunkiem przesłania Karty Użytkownikowi jest zasilenie jej przez Klienta kwotą wartości do wykorzystania.
 2. Wystawca nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji Karty wynikające z okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności dotyczące upływu terminu ważności Karty, czy zbyt małej wartości do wykorzystania w stosunku do cen towarów oferowanych w sklepie.
 3. Wystawca nie jest stroną stosunku prawnego łączącego Użytkownika z Klientem.

§ 4.

 1. Kartę może zrealizować jedynie Klient posiadający konto w sklepie i do niego zalogowany.
 2. Karta może być zakupiona przez Klienta za pomocą udostępnionej przez Wystawcę strony www.konesso.pl 
 3. W celu zakupu Karty w formie cyfrowej Klient zobowiązany jest do postępowania zgodnie z procedurą wskazaną na stronie.
 4. Za pomocą strony, Klient uprawniony jest do ustalenia następujących parametrów Karty cyfrowej: nominał Karty (wartość do wykorzystania), termin ważności Karty, dane Użytkownika (adres e-mail), datę dostarczenia, zindywidualizowaną wiadomość tekstową dla Użytkownika.

§ 5.

 1. Użytkownik może zrealizować wyłącznie Karty uprzednio aktywowane przez Klienta poprzez ich zasilenie kwotą wartości do wykorzystania.
 2. Karty nie mogą być wymieniane na pieniądze.
 3. Wystawca, w celu ochrony interesów Klienta lub Użytkownika zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania możliwości posługiwania się Kartą na wniosek odpowiednio Klienta lub Użytkownika.
 4. Użytkownik Karty do wykorzystania w sklepie internetowym Konesso.pl realizuje Kartę poprzez wpisanie unikalnego kodu Karty w miejscu jednoznacznie oznaczonym do wykorzystania Kart: „Miejsce do wpisania kodu” oraz unikalnego kodu PIN. Wartość koszyka zostanie obniżona o wartość do wykorzystania zapisaną w dniu dokonania zakupów na Karcie. Dokonana transakcja jest równoznaczna z zakupem i podlega fiskalizacji.
 5. Trzykrotne błędne podanie numeru PIN powoduje zablokowanie Karty. Kartę odblokować można dzwoniąc na numer Biura Obsługi Klienta Konesso.pl: 17 777 01 30. Karta jest odczytywana wyłącznie w środowisku elektronicznym, tj. każda operacja podlega weryfikacji w zakresie jej dopuszczalności oraz ustalenia wartości do wykorzystania wyłącznie w sklepie.
 6. W przypadku gdy wartość nabywanych przez Użytkownika towarów przekracza wartość do wykorzystania, transakcja będzie mogła być zrealizowana pod warunkiem zapłaty przez Użytkownika różnicy ceny zgodnie z regolaminem sklepu.
 7. W przypadku gdy cena nabywanych przez Użytkownika towarów jest niższa od kwoty wartości do wykorzystania, to wówczas pozostała na Karcie kwota może zostać wykorzystana, w okresie ważności Karty, przy kolejnych transakcjach. Nie ma możliwości wypłaty niewykorzystanej części wartości Karty w gotówce.
 8. Klient może wykorzystać tylko jedną Kartę w jednym zamówieniu. Kart nie można łączyć.
 9. Korzystanie z Karty może być łączone z posiadanymi przez użytkownika kodami rabatowymi.

§ 6.

 1. Karta może być użyta w okresie ważności podanym na Karcie do chwili dokonania transakcji lub do czasu jej zablokowania, na wniosek Klienta lub Użytkownika.
 2. W przypadku utraty Karty możliwa jest jej blokada przez Wystawcę, na podstawie zgłoszenia dokonanego przez Użytkownika za pośrednictwem infolinii lub wiadomości e-mail na adres: sklep@konesso.pl. Wystawca nie odpowiada za transakcje dokonane przez Użytkownika Karty przed dokonaniem zgłoszenia. Warunkiem niezbędnym zablokowania Karty jest podanie przez Użytkownika przypisanego karcie numeru i kodu PIN.
 3. Wystawca ma prawo odmówić realizacji karty w następujących przypadkach:

  a. upływu terminu ważności Karty lub jej wygaśnięcia;

  b. braku na Karcie wartości do wykorzystania w stosunku do ceny zamawianych przez Użytkownika towarów;

  c. wystąpienia problemów technicznych uniemożliwiających realizację Karty, które wystąpiły z przyczyn niezależnych od Wystawcy.


 4. Realizacja Karty przez Użytkownika stanowi ważną transakcję nawet wówczas, gdy wejdzie on w posiadanie karty w sposób nieuprawniony, chyba że Karta, pomimo zgłoszenia zablokowania, nie zostanie wcześniej zablokowana przez Wystawcę Karty w terminie określonym w niniejszym regolaminie.
 5. Zwrot przez Użytkownika towarów nabytych przy użyciu Karty jest możliwy na zasadach obowiązujących w sklepie. 
 6. Przy uwzględnieniu reklamacji produktu na korzyść Klienta W przypadku wystąpienia problemów w realizacji transakcji przy użyciu Karty, Użytkownik zgłosi powyższe wystawcy za pośrednictwem infolinii lub wiadomości e-mail na adres: sklep@konesso.pl.
 7. Reklamacje związane z Kartami będą rozpatrywane przez Wystawcę w formie pisemnej, w terminie 14 dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Klienta lub Użytkownika. Reklamacje mają być składane pisemnie na adres siedziby Wystawcy.

§ 7.

 1. W sprawach nieuregolowanych postanowieniami niniejszego regolaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
 2. Klient przed wpłatą środków pieniężnych na Kartę, a Użytkownik przed skorzystaniem z Karty, zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regolaminem i przestrzegania jego postanowień.
 3. Treść niniejszego regolaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.konesso.pl. Wystawca ma obowiązek przekazania Klientowi / Użytkownikowi niniejszy regolaminu w formie pisemnej na każde jego pisemne żądanie.
 4. Wystawca zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie zmian w niniejszym regolaminie albo odwołania programu bez podania przyczyny. O zmianach Wystawca poinformuje z 3 dniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej sklepu internetowego pod adresem www.konesso.pl. Zmiany Regolaminu nie mogą naruszać praw Klientów którzy nabyli Kartę przed zmianą Regolaminu.
pixel